ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

ZEA Rychnovsko a.s.

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Více o nás

Aktuality

Vážení akcionáři,

08.06.2023

Představenstvo společnosti obdrželo informace o obsahu dopisu zasílaném Vám akcionářům panem Mgr. Ing. Rudolfem Loskotem LL.M, MBA, datovaném v Rakovníku dne 5.6.2023. V dopise je mimo jiné uvedeno, že výše jmenovaný je akcionářem naší společnosti a spolumajitelem majoritního podílu v několika zemědělských společnostech a uvádí, že všechny tyto společnosti jsou fungující, a prosperující. Představenstvo upozorňuje, že z běžně dostupných informací na internetu se můžete dočíst o výsledku hospodaření společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., která vykázala za hospodářský rok 2022 ztrátu ve výši – 7 555 tis. Kč i přes to, že vlastní bioplynovou stanici o výkonu 549 kW. Ve výroční zprávě společnosti ASTUR Straškov a.s. za rok 2021 je zase uvedeno, že „V průběhu roku 2021 došlo k definitivnímu rozhodnutí ukončit chov jatečných prasat. Z živočišné výroby zůstává pouze výkrm nakoupených býčků“. Z těchto informací můžeme polemizovat o fungujících, prosperujících a dále se rozvíjejících společnostech. Dále upozorňujeme akcionáře společnosti ZEA Rychnovsko a.s., že nikdy nedošlo a nedochází k nákupu vlastních akcií za „Vámi svěřené peníze“ ani z jiných prostředků a považujeme tyto informace, které někteří jedinci šíří mezi Vámi akcionáři za nepravdivé a důrazně se od těchto informací distancujeme. Jako důkaz Vám mohou sloužit zveřejněné přílohy k účetním závěrkám společnosti za rok 2022 a předchozích let, ve kterých jsou tyto informace uvedeny. Naproti tomu společnost ZEA Rychnovsko a.s. se snaží pravidelně každý rok vyplácet svým akcionářům podíl na zisku ve formě dividend, a bylo tomu tak i v letech, kdy výsledky hospodaření neodpovídaly plánovaným cílům společnosti. Žádáme Vás akcionáře, abyste se nenechali ovlivnit informacemi o množství získaných akcií výše zmíněného p. Loskota. Tato informace je pouze relativní a nemusí odrážet skutečné množství vlastněných akcií vzhledem k celku. Dále Vás žádáme, abyste nejednali v případě prodeje akcií neuváženě a vyčkali nejméně na Valnou hromadu společnosti ZEA Rychnovsko a.s. konanou dne 16. 6. 2023. S úctou představenstvo společnosti ZEA Rychnovsko a.s.

Pokus o nepřátelské převzetí společnosti

26.05.2023

Vážení akcionáři, v současné době dochází k masivnímu nátlaku na Vás akcionáře ze strany obchodníků a překupníků s akciemi, kteří se Vás snaží přesvědčit o výhodnosti prodeje akcií do jejich vlastnictví. Tyto informace jsou lživé!!! Společnost ZEA Rychnovsko a.s. si váží Vás akcionářů, hospodaří s péčí řádného hospodáře a hodnota vašich akcií neustále roste. Pokud máte zájem o prodej akcií, ozvěte se naší společnosti na tel. 493 034 930, nebo nás navštivte na středisku v Dlouhé Vsi. Děkujeme za pochopení a nepodléhejte nátlaku, který se na Vás snaží vytvářet.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

04.05.2023

Společnost ZEA Rychnovsko srdečně zve všechny akcionáře na Valnou hromadu konanou dne 16. června 2023 v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v přílohách.

VEPŘOVÉ PŮLKY VYPRODÁNY

27.03.2023

K dnešnímu dni hlásíme vyprodané všechny jarní termíny prodeje vepřových půlek. Ti z Vás, kteří si nestihli včas objednat vepřové půlky, nebo naopak jsou s prodejem spokojeni, nezoufejte. Připravujeme pro Vás novinku, kterou spustíme v průběhu roku 2023. Sledujte naše facebookové a internetové stránky. Děkujeme za Vaši přízeň.

Nový ceník služeb ZEA Rychnovsko a.s.

28.08.2022

Vážení zákazníci, níže je k náhledu nový ceník služeb naší společnosti, který je platný od 1. 9. 2022. Od 1. září také obnovujeme prodej naturálií. Dále si můžete objednat sušenou kukuřici, krmnou řepu a krmnou směs pro nosnice. Objednávky přijímáme na telefonním čísle 605428309, 494535758 nebo na e-mailu vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Výdej bude probíhat vždy pouze ve středu mezi 7:00 - 15:30.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: FVE ZEA Rychnovsko a.s.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000195

Popis a cíl projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy o výkonu 227 kWp včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost a finanční úsporu v souvislosti s vysokými cenami energií. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy. Více informací zde


Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 21/005/19210/452/010/001763

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu dojnic ve středisku v Lipovce. Systém sledování říje nám poskytuje kompletní přehled o stavu stáda 24 hodin denně. Dosahujeme tím zvýšení počtu nalezených říjí, snížení počtu inseminačních dávek a procentní zvýšení březích zvířat ve stádě. Dále nám pomáhá odhalit zdravotní problémy jednotlivých zvířat a tím i snížení počtu úhynů ve stádě. Díky těmto informacím dochází ke zlepšení welfare krav a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup systému sledování říje Ovalert s obojky a krčními respondéry v celkovém počtu 350 kusů, procesorová jednotka se čtečkou, anténa a propojení systému se stávajícím softwarem. V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/2 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017004

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Dlouhá Ves

Číslo projektu: 20/004/19210/452/010/001439

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zlepšení chovu dojnic ve středisku v Dlouhé Vsi. Nákup nové technologie nám velice pomůže se zlepšením zdravotního stavu paznehtů a ke zpevnění rozměklé rohoviny u dojnic. Dále dojde ke komfortnějšímu ustájení dojnic z pohledu jejich welfare, spojenou se zvýšením výkonnosti a dlouhověkosti dojnic. Tím dojde ke zefektivnění chovu krav na středisku v Dlouhé Vsi a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup 2 kusů automatických koupacích van s řídícími jednotkami, čerpadlem a s automatickou výměnou desinfekce.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 273/44 k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 19/003/19210/452/010/001046

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu telat ve středisku v Lipovce. Nákup nové technologie nám umožní komfortnější ustájení telat z pohledu jejich welfare, přívětivější prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví, ale také spolehlivější strojní vybavení pro přípravu mléka a jeho přesné zakládání dle individuálních potřeb každého telete. Všechny tyto cíle nám splnil nákup nového vozíku na mléko vybaveného mimo jiné pasterem a vlastním pohonem o objemu 260 l a dále nákup 45 ks rozebíratelných přístřeškových bud.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/15 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace VKS Dlouhá Ves

Číslo projektu: 17/005/0421a/452/002794

Cíl projektu
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských podniků. Popis projektu: Předmětem projektu je stavební a technologický záměr vedoucí k realizaci modernizace výrobny sypkých krmných směsí s použitím premixů a doplňkových směsí pro hospodářská zvířata.

EU Logo
Logo ministerstva zemědělství

Název projektu: Nákup servisního vozidla

Číslo projektu: 22/006/19210/452/010/004483

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Popis projektu: Nákupem nového užitkového vozu kategorie N1 budeme mít k dispozici servisní vozidlo, díky kterému dosáhneme zkrácení doby příprav na naložení nářadí a materiálu a tím zvýšení efektivnosti a výkonnosti servisních prací. Realizací projektu dojde ke snížení zatížení životního prostředí, jelikož vůz bude splňovat nové emisní limity a bude mít nižší spotřebu paliva než stávající používané soukromé vozy, a dále dojde ke zvýšení efektivnosti práce díky pojízdné servisní dílně.

V rámci projektu bude dále vysázeno minimálně 10 ks ovocných stromků na p.č. 99/8 k.ú. Javornice.

EU Logo

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

ZEA Logo