ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

Bioplynová stanice

Výroba elektřiny, která je provozována v BPS v Dlouhé Vsi o výkonu 750 kW elektrického výkonu a 782 kW tepelného výkonu uzavírá koloběh toku materiálu v zemědělské výrobě.

Rostlinná výroba, která produkuje obiloviny či objemnou píci pro živočišnou výrobu na druhé straně přijímá digestát z BPS vyprodukovaný mimo jiné ze statkových hnojiv živočišné výroby a využívá taktéž teplo BPS k dosoušení komodit po jejich sklizni. Ne nepodstatná část vyrobené elektrické energie je spotřebovávaná ve středisku v Dlouhé Vsi na provozech chovu skotu, prasat, dílen, správy a posklizňové linky.

Lze říci, že středisko Dlouhá Ves, je díky BPS energeticky soběstačné.

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

Aktuálně platný ceník služeb.


Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona na ochranu oznamovatelů u nás naleznete ve směrnici zde.

ZEA Logo