ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je rozprostřena na cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou.

Na orné půdě pěstujeme cca 700 ha obilovin, mezi nimi zejména pšenici jak pro potravinářské, tak i pro krmné účely, ječmen sladovnický i krmný, a triticale. Mimo obiloviny společnost dále pěstuje z tržních plodin cca 400 ha ozimé řepky, a na výměře cca 100 ha osiva trav, hrachu či jetele.

Objemná krmiva pro živočišnou výrobu a BPS zaujímá výměru cca 500 ha , na které je pěstována zejména vojtěška, silážní kukuřice a traviny. Dále obhospodařujeme cca 540 ha trvalých luk a pastvin.

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

Aktuálně platný ceník služeb.


Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona na ochranu oznamovatelů u nás naleznete ve směrnici zde.

ZEA Logo