ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

Živočišná výroba

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Chov skotu je soustředěn do těchto středisek

a) Dlouhá Ves, kde je soustředěn chov dojených krav v počtu cca 250 ks s navazujícím odchovem telat do stáří cca 20 týdnů. V tomto středisku je prováděn prodej mléka ze dvora.

b) Lipovka kde, je soustředěn chov dojených krav v poštu cca 350 ks s navazujícím odchovem telat do stáří cca 15 týdnů.

c) Javornice kde, je soustředěn výkrm cca 240 ks jatečných býků, 350 telat a 350 ks jalovic.

Cílem je chovat skot zejména se zřetelem na jeho pohodu - welfare, který by měl přispět k jeho zdraví, ke kvalitní produkci mléka, jatečných i plemenných zvířat.

Chov prasat je soustředěn do těchto středisek

a) Dlouhá Ves, kde je chováno cca 70 ks prasnic v rezervním nukleovém a rozmnožovacím chovu s navazujícím odchovem selat. Součástí střediska je i odchov plemenných prasat. Zde je prováděn prodej prasat pro jednotlivé zájemce.

b) Javornice, kde je chováno cca 100 prasnic v užitkovém chovu s navazujícím odchovem selat.

c) Výkrmny prasat jsou soustředěny do areálu na Rovni.

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

Aktuálně platný ceník služeb.


Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona na ochranu oznamovatelů u nás naleznete ve směrnici zde.

ZEA Logo